სიხშირული სპექტრის გამოყენებით საქმიანობაზე სალიცენზიო გადასახდელის საწყისი ოდენობის გამოთვლა
სადგურების რაოდენობა მთელ საქართველოზე: Kp * : Kp * : Kp * : Kp * : Kq * : Pf * :    ვატისიმძლავრე :
ტერიტორიარაოდ.სიმძლ.  თანხაKgKnN%
მგჰცსიხშირე :სიხშირული ზოლი :მგჰცსაქმიანობის სახეობის კოეფიციენტი :  
(იხილეთ დებულება)
Kp - სიმძლავრის კოეფიციენტი Kq - ტევადუნარიანობის კოეფიციენტი Pf - ზოლის სიგანის განსაზღვრული ღირებულება Kg - გეოგრაფიული კოეფიციენტი Kn - სადგურების რაოდენობის კოეფიციენტი